Set-Cookie: OLIB_SESSION=99; expires=Mon, 15-Sep-2014 00:00:00 Set-Cookie: =ZZZZZ; expires=Mon, 15-Sep-2014 00:00:00